Besparen op afvalkosten van uw bedrijf

Het laten afvoeren van afvalstoffen kost voor bedrijven op jaarbasis vaak flink wat geld. Met het oog op de uitputting van grondstoffen en energie is dit echter niet altijd het geval. Sommige afvalstoffen brengen zelfs geld op omdat ze opnieuw als grondstof kunnen worden gebruikt. Door actief na te denken over de afvalstoffen binnen uw bedrijf kunt u een aardige besparing realiseren.


Plan van aanpak onderzoek op water en afvalstromen

 • Doelstelling van ons onderzoek is een gedegen inzicht te krijgen hoe uw bedrijf naast kostenreductie, de CO2 uitstoot kan verlagen
 • Visueel bezoek aan uw locatie waarin de wijze van werken, uitrusting en administratieve gegevens worden verzameld
 • Uitwerken van ons onderzoek met accent op verbetering van de manier van verwerken van het afval, gebruik van water, fiscale mogelijkheden om tot kostenreductie te komen

Onderwerpen van onze rapportage

[toggle title=”Voorkomen van afval”]
Het beste is uiteraard om afval te voorkomen. De meeste afvalstromen kosten namelijk ‘gewoon’ geld. Wanneer er reeds bij de inkoop rekening wordt gehouden met de hoeveelheid afval kan er al een aanzienlijke besparing op de afvalkosten worden gerealiseerd. Ook door bepaalde spullen te hergebruiken wordt voorkomen dat er afvalstoffen ontstaan. De besparing is simpel: elke ton minder afval betekent minder kosten.
[/toggle][toggle title=”Scheiden van afval”]
Het scheiden van afval is al jaren een hot item. Vanuit de wetgeving wordt het in sommige gevallen verplicht gesteld met als doel een besparing op de delving van uitputbare grondstoffen en energie. De stroom restafval zou alleen het afval moeten bevatten dat niet bij een specifieke afvalstroom is in te delen. Het scheiden van afval biedt ook kansen voor uw bedrijf. Diverse afvalstromen leveren namelijk geld op. Voorbeelden hiervan zijn o.a. oud papier, karton, schoon sloophout, plastic en oude metalen. Dit is uiteraard afhankelijk van de gesloten contracten met uw afvalinzamelaar.
[/toggle][toggle title=”Opvragen van offertes bij inzamelingsbedrijven”]
Met het aanleveren van onze rapportage waarin een overzicht van uw afvalstromen in soort en hoeveelheid, zal VanHEM u een vergelijk aanbieden met de regionale afvalverwerker. Hiermee kan er soms voordeel worden behaald in het in laten zamelen van bepaalde afvalstromen.
[/toggle][toggle title=”Inzamelingsfrequentie van afvalstromen optimaliseren”]
Vaak laten bedrijven op vaste tijdstippen de containers ledigen, bijvoorbeeld eens per twee weken. In de praktijk komt het hierdoor voor dat het inzamelingsbedrijf halfvolle containers komt ledigen. Vaak wordt er een vast bedrag per kilo of ton gerekend. dus wat dat betreft maakt het niet zoveel uit als de container niet vol zit. Wat wel meeweegt zijn de voorrijkosten. U betaalt per keer dat het inzamelingsbedrijf langskomt. VanHEM adviseert u hoe tot verlaging van deze kosten te komen door inventieve maatregelen toe te passen.
[/toggle][toggle title=”Waterbesparing”]
Waterbesparing betreft de besparing in het gebruik van zowel leidingwater als grondwater
Water van een goede kwaliteit is schaars geworden. Bedrijven zijn op grond van de Wet milieubeheer verplicht om in het bedrijf op een verantwoorde manier met water om te gaan. Waterbesparing is hier een essentieel aspect van. Water is een schaarse grondstof; verspilling ervan moet daarom worden voorkomen. Grenswaarden waarboven waterbesparing voor bedrijven relevant is, kunnen niet op landelijke schaal geformuleerd worden. Per situatie zal beoordeeld moeten worden of waterbesparende maatregelen relevant zijn of niet. Uitzondering hierop vormt een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer die stellen dat een bedrijf een besparingsonderzoek moet instellen als het waterverbruik hoger is dan 5.000 m3 per jaar.[/toggle]

Enkele voorbeelden van waaruit wij advies uitbrengen

 1. Transport
 2. Emissies (uitstoot)
 3. Energie (gas, elektriciteit)
 4. Papier
 5. Water
 6. Afval
 7. ICT
 8. Swill (grote hoeveelheden etensresten)