ALGEMENE VOORWAARDEN Van Hove Energy Management hierna verkort te noemen VANHEM
Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Energieovereenkomsten: Leveranciersovereenkomsten en overeenkomsten met één of meer
Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven met betrekking tot door deze Regionale
Netbeheerders en/of Meetbedrijven te leveren diensten;
Factuurcontrole: de dienst van VANHEM, waarbij VANHEM periodiek aan de hand van 
de door de Leverancier toegezonden facturen, het Meetbedrijf of de Regionaal Netbeheerder
aan de Klant in rekening gebrachte kosten met betrekking tot transport en afname
van gas en/of elektriciteit controleert en verifieert;
Inkoopadvisering: het adviseren van de Klant ter zake van Inkoopovereenkomsten en het in dat
kader behartigen van de belangen van de Klant in de relatie tot Leverancier(s), alsmede – indien
van toepassing – het opzeggen en/of beëindigen van bestaande Inkoopovereenkomsten, het
wijzigen van de inhoud van bestaande Inkoopovereenkomsten en het afsluiten van nieuwe
Inkoopovereenkomsten;
Leverancier: een leverancier van gas en/of elektriciteit;
Inkoopovereenkomsten: overeenkomsten tussen de Klant en één of meer Leveranciers, waarbij 
de Klant van Leverancier(s) gas- en/of elektriciteit koopt.
Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de offertes, aanbiedingen, 
werkzaamheden of diensten van VANHEM.
 •
Leveranciersovereenkomsten: Inkoopovereenkomsten en Verkoopovereenkomsten.
VANHEM: gevestigd en kantoorhoudende te Heerhugowaard,
en/of een aan haar gelieerde natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een
overeenkomst aangaat met of een opdracht aanneemt van de Klant;
Regionaal Netbeheerder: de Netbeheerder die een Regionaal gas- en/of elektriciteitsnet beheert
en voor het transport van gas en/of elektriciteit over dit gas- en/of elektriciteitsnet kosten aan de
afnemer van gas en/of elektriciteit in rekening brengt.
Specificatie: een schriftelijke opgave door de Klant aan VANHEM van de door de Klant gewenste
levering van gas en/of elektriciteit overeenkomstig een door VANHEM aan de Klant ter beschikking
gesteld formulier, welke specificatie tenminste moet vermelden het leveringsadres, het volume
aan gas en/of elektriciteit en de leveringsperiode.
Verkoopadvisering: het adviseren van de Klant ter zake van Verkoopovereenkomsten en het in
dat kader behartigen van de belangen van de Klant in de relatie tot Leverancier(s), alsmede –
indien van toepassing – het opzeggen en/of beëindigen van bestaande Verkoopovereenkomsten,
het wijzigen van de inhoud van bestaande Verkoopovereenkomsten en het afsluiten van
nieuwe Verkoopovereenkomsten;
Verkoopovereenkomsten: overeenkomsten tussen de Klant en één of meer Leveranciers, 
waarbij de Klant aan Leverancier(s) gas en/of elektriciteit verkoopt.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
werkzaamheden of diensten van VANHEM en op alle overeenkomsten tussen de Klant en VANHEM.
Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met de schriftelijke voorwaarden van een
offerte, aanbieding, werkzaamheid, dienst, volmacht of overeenkomst, gelden de voorwaarden
van de offerte, aanbieding, werkzaamheid, dienst, volmacht of overeenkomst boven die van
deze algemene voorwaarden.
2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden (waaronder ook eventuele algemene voorwaarden)
van de Klant maken geen deel uit van de overeenkomst tussen de Klant en VANHEM, tenzij VANHEM
dergelijke voorwaarden geheel of gedeeltelijk schriftelijk heeft aanvaard. Bij tegenstrijdigheid
van deze algemene voorwaarden met die van de Klant gelden deze algemene voorwaarden
boven de algemene voorwaarden van de Klant.
2.3 Deze algemene voorwaarden kunnen door VANHEM worden gewijzigd. De Klant wordt geacht met
de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben ingestemd, indien hij tegen de toepasselijkheid
daarvan niet binnen 14 dagen na toezending door VANHEM schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
2.4 Indien enige bepaling uit een tussen de Klant en VANHEM gesloten overeenkomst rechtskracht
mist, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing, tenzij de instandhouding van de
resulterende overeenkomst kennelijk onredelijk is.
Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van vier weken na dagtekening,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is. Mondelinge offertes en aanbiedingen zijn niet bindend,
tenzij schriftelijk door VANHEM bevestigd.
3.2 Offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens. Gegevens
worden geacht correct te zijn.
3.3 VANHEM kan niet aan zijn offerte en/of aanbieding worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs
begrijpt dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging van de Klant. De
door de Klant aangebrachte wijzigingen in de offertes of aanbiedingen zijn slechts geldig na
schriftelijke bevestiging van VANHEM.
4.2 De ontvangstdatum bij VANHEM van de door de Klant ondertekende offerte of aanbieding geldt als
de aanvangsdatum van de overeenkomst.
4.3 De overeenkomst leidt voor VANHEM tot een inspanningsverbintenis en niet tot een
resultaatsverbintenis. VANHEM verplicht zich tegenover de Klant tot het uitvoeren van de opdracht
naar beste kunnen, maar kan geen resultaat garanderen.
4.4 Wijzigingen van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze
schriftelijk zijn overeengekomen.
4.5 Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, zullen de
overige bepalingen van deze overeenkomt van kracht blijven. Partijen zullen over de bepaling
welke nietig is of vernietigd wordt overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen
in dier voege dat de strekking van de overeenkomst in zijn g
Artikel 5 – Prijzen
5.1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de in de offerte of aanbieding genoemde soorten
van dienstverlening, waaronder de diensten Factuurcontrole, Inkoopadvisering en
Verkoopadvisering en eventuele andere in de offerte of aanbieding door VANHEM gespecificeerde
diensten. Prijzen in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en andere documenten zijn
exclusief omzetbelasting, exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen
en exclusief eventuele administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5.2 Bij de dienst Factuurcontrole kunnen VANHEM en de Klant schriftelijk overeenkomen dat de Klant
geen vergoeding verschuldigd is voor de door VANHEM te verrichten diensten, behoudens indien
en voor zover de Klant als gevolg van de Factuurcontrole door VANHEM een terugbetaling of
creditnota van een Leverancier, Regionaal Netbeheerder en/of Meetbedrijf ontvangt. In dat
geval is VANHEM éénmalig gerechtigd tot 40% van de op basis van de terugbetaling of creditnota aan de
Klant toekomende bedragen of aldus door de Klant genoten besparingen op jaarbasis.
5.3 VANHEM behoudt zich het recht voor de prijzen jaarlijks te wijzigen. In geval van een
prijsverhoging zal VANHEM de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De Klant heeft het
recht binnen 10 werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving de desbetreffende
overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan VANHEM te zenden verklaring
zonder recht op schadevergoeding, tenzij VANHEM zich alsdan binnen 10 werkdagen bereid
verklaart de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren.
Artikel 6 – Facturering en betaling
6.1 De door de Klant verschuldigde vergoeding zal door middel van een factuur door VANHEM aan de
Klant in rekening worden gebracht.
6.2 De door de Klant verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op een door
VANHEM aangegeven rekening te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders door VANHEM
aangegeven.
6.3 Indien de Klant niet of niet tijdig betaalt:
(a) is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is, zonder dat daartoe een aanzegging is
vereist, VANHEM gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur over het niet betaalde deel
de wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek in rekening te
brengen; telkens na verloop van een jaar is over wettelijke handelsrente die in dat jaar is
vervallen maar niet is betaald ook wettelijke handelsrente verschuldigd;
(b) en VANHEM daarom genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen, is de Klant ook
buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen worden
berekend met inachtneming van de aanbevelingen opgenomen in het rapport van de
werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke
kosten of eventuele voor dat rapport in de plaats tredende normen. Indien echter de
werkelijk gemaakte kosten het aldus berekende bedrag te boven gaan, is de Klant verplicht
de werkelijk gemaakte kosten aan VANHEM te vergoeden.
Het voorgaande laat het recht van VANHEM om werkzaamheden op te schorten en/of een
voorschot te verlangen voor nog uit te voeren werkzaamheden onverlet.
6.4 Door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle
verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en ten slotte tot
voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen. De Klant heeft niet het recht
deze toerekening te wijzigen door bij betaling een andere volgorde aan te wijzen.
6.5 Het is de Klant niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen jegens VANHEM op te schorten of te
verrekenen met enige vordering die de Klant uit welke hoofde dan ook op VANHEM heeft.
6.6 VANHEM is gerechtigd zekerheid te verlangen voor tijdige betaling en indien deze uitblijft
werkzaamheden op te schorten of geheel te beëindigen.
Artikel 7 – Volmacht
7.1 In geval van Factuurcontrole verleent de Klant in het kader van de overeenkomst aan iedere
medewerker van VANHEM toestemming om de Klant te vertegenwoordigen en haar rechten en
belangen te behartigen ter zake van de door Leveranciers, Regionaal Netbeheerder en/of
Meetbedrijven in rekening gebrachte bedragen ter zake van Energieovereenkomsten, alsmede
om al hetgeen te verrichten wat de Klant ter zake nuttig of nodig mocht oordelen. Deze volmacht
omvat mede de volgende (rechts)handelingen:
(a) het opvragen en gebruiken van inlogcodes en/of wachtwoorden voor elektronische
systemen die gebruikt worden in het kader van Energieovereenkomsten;
(b) het aanpassen van het factuuradres van de Klant bij Leveranciers, Regionaal
Netbeheerders en/of Meetbedrijven ter zake van Energieovereenkomsten; en
(c) het voeren van overleg met Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven
over aan de Klant in rekening gebrachte bedragen ter zake van transport en levering van
gas en/of elektriciteit ter zake van Energieovereenkomsten.
7.2 In geval van Inkoopadvisering of Verkoopadvisering verleent de Klant in het kader van de
overeenkomst aan iedere medewerker van VANHEM toestemming om de Klant te
vertegenwoordigen ter zake en haar rechten en belangen te behartigen ter zake van de
totstandkoming en uitvoering van Energieovereenkomsten, zoals voor gas- en/of
elektriciteitsvolumes van tijd tot tijd schriftelijk gespecificeerd in een Specificatie, alsmede om al
hetgeen te verrichten wat VANHEM ter zake nuttig of nodig mocht oordelen. Deze volmacht omvat
mede de volgende (rechts)handelingen:
(a) het opvragen en gebruiken van inlogcodes en/of wachtwoorden voor elektronische
systemen die gebruikt worden in het kader van Energieovereenkomsten;
(b) het aanpassen van het factuuradres van de Klant bij Leveranciers, Regionaal
Netbeheerders en/of Meetbedrijven ter zake van Energieovereenkomsten; en
(c) het voeren van overleg met Leveranciers, Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven
over aan de Klant in rekening gebrachte bedragen ter zake van transport en levering van
gas en/of elektriciteit ter zake van Energieovereenkomsten.
(d) het opzeggen en/of beëindigen van Energieovereenkomsten;
(e) het wijzigen van de inhoud van Energieovereenkomsten, bijvoorbeeld met betrekking tot
het contractsvolume of de prijs van door Leveranciers aan de Klant te leveren gas en/of
elektriciteit of door de Klant aan Leverancier te leveren gas en/of elektriciteit;
(f) het namens de Klant opvragen van offertes en/of aanbiedingen van (potentiële)
Leveranciers, Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven; en
(g) het afsluiten van Energieovereenkomsten en het – in dat kader – ondertekenen van
offertes, aanbiedingen, verklaringen en bestelopdrachten van (potentiële) Leveranciers,
Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven.
7.3 VANHEM is bevoegd van de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde volmacht gebruik te maken, ook indien
VANHEM mocht optreden als gevolmachtigde van een of meer andere bij de betreffende
(rechts)handelingen betrokkenen.
7.4 De Klant vrijwaart VANHEM voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit handelingen die de
VANHEM heeft verricht binnen de grenzen van deze volmacht.
7.5 De volmacht geldt voor onbepaalde tijd en kan door de Klant worden herroepen. Een herroeping
van deze volmacht dient aangetekend of per fax aan het adres van VANHEM te worden gezonden.
De herroeping heeft werking vanaf de vijfde werkdag na de bevestiging van de ontvangst van de
herroeping door VANHEM.
7.6 De opdrachten die in het kader van de volmacht door de Klant aan VANHEM zijn verstrekt voordat
de herroeping overeenkomstig artikel 7 lid 5 werking heeft, worden door de herroeping niet
aangetast.
Artikel 8 – Werkzaamheden en uitvoering van opdracht
8.1 De Klant is gehouden alle gegevens en documenten die VANHEM naar haar oordeel nodig heeft
voor het goed uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden tijdig, in de gewenste vorm
en op gewenste wijze aan te leveren.
8.2 VANHEM verplicht zich om de Klant tijdig op de hoogte te brengen van alle gebeurtenissen die van
invloed (kunnen) zijn op de uitvoering van zijn werkzaamheden en haar onverwijld in kennis te
stellen van de opzegging, beëindiging, wijziging en/of de totstandkoming van Energieovereenkomsten.
8.3 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door
haar aangeleverde gegevens en documenten, ook als deze van een derde partij afkomstig zijn.
8.4 VANHEM bepaalt op welke wijze en door welke personen de werkzaamheden uitgevoerd worden.
VANHEM heeft de mogelijkheid onder haar verantwoordelijkheid derden in te schakelen. Indien
andere deskundigen benodigd zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, dan zal
VANHEM deze in overleg met en voor rekening van de Klant inschakelen.
8.5 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de door VANHEM voor de Klant verrichte werkzaamheden.
Artikel 9 – Totstandkoming Energieovereenkomsten
9.1 Energieovereenkomsten komen tot stand na ondertekening door de Klant van een volledig
ingevulde Specificatie, tenzij het redelijkerwijs niet mogelijk is voor de Klant om een volledig
ingevulde Specificatie voorafgaand aan de totstandkoming van een Energieovereenkomst aan
VANHEM te doen toekomen.
9.2 Na de totstandkoming van een Energieovereenkomst zal deze zo spoedig mogelijk schriftelijk
door VANHEM aan de Klant worden bevestigd, zulks onder mededeling van de inhoud van de
Energieovereenkomst.
9.3 De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de Klant.
Indien er door VANHEM een Energieovereenkomst wordt gewijzigd, opgezegd en/of beëindigd dan
wel een nieuwe Energieovereenkomst voor de Klant wordt gesloten, betreft deze
Energieovereenkomst in haar gevolgen uitsluitend de Klant. Er komt in dat geval derhalve
uitsluitend een Energieovereenkomst tussen Leverancier en de Klant tot stand, waarbij
VANHEM geen partij is.
9.4 Indien de Klant aan VANHEM de opdracht heeft gegeven een Energieovereenkomst
overeenkomstig een Specificatie af te sluiten, zal VANHEM zich naar beste kunnen inspannen om
een Energieovereenkomst af te sluiten die zoveel mogelijk aan de wensen van de Klant voldoet.
VANHEM kan echter de inhoud en totstandkoming van de Energieovereenkomst niet garanderen.
9.5 Door VANHEM in het kader van de diensten Inkoopadvisering of Verkoopadvisering aan VANHEM
medegedeelde gas- en/of elektriciteitsprijzen zijn niet bindend, zodat hier door de Klant geen
rechten aan kunnen worden ontleend. De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat de gas- en
elektriciteitsprijzen dagelijks fluctueren en afhankelijk zijn van de marktomstandigheden.
Artikel 10 – Controle door de Klant
10.1 De Klant is verplicht de juistheid van de in de artikelen 8.2 en 9.2 genoemde schriftelijke
mededelingen van VANHEM terstond na ontvangst te controleren. Voorts dient de Klant te
controleren of door of namens hem gegeven opdrachten door VANHEM juist en volledig zijn
uitgevoerd. Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid is de Klant verplicht om
VANHEM daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
10.2 10.2. VANHEM is verplicht in de in de artikelen 8.2 en 9.2 bedoelde gevallen om de door haar gemaakte
fouten en vergissingen – voor zover mogelijk – te herstellen. In dat geval is VANHEM niet verplicht
tot schadevergoeding jegens de Klant behoudens voor zover uit het bepaalde in artikel 13
anders voortvloeit.
Artikel 11 – Duur en beëindiging overeenkomst
11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij anders wordt vermeld op
de door de Klant ondertekende offerte. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te
gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Zonder opzegging wordt de
overeenkomst telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. Deze voorwaarden blijven
onverminderd van kracht na stilzwijgende verlenging van de overeenkomst.
11.2 Indien VANHEM namens de Klant een Leveranciersovereenkomst heeft afgesloten voor een
bepaalde tijd en de Klant de overeenkomst met VANHEM voor het verstrijken van die termijn
opzegt, is de Klant verplicht aan VANHEM een bedrag te betalen over de nog resterende looptijd
van de door VANHEM namens de Klant gesloten Leveranciersovereenkomst, zulks aan de hand
van de tussen de Klant en VANHEM overeengekomen prijzen. De facturering en betaling van het
aldus verschuldigde bedrag geschiedt overeenkomstig artikel 6.
11.3 VANHEM is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te
ontbinden en met de overeenkomst samenhangende overeenkomsten of opdrachten te
annuleren, indien:
(a) de Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de
met VANHEM gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst;
(b) na het sluiten van de overeenkomst aan VANHEM ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
(c) de Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt of er gegevens van de Klant bekend worden, die,
waren de gegevens bekend geweest bij het aangaan van de overeenkomst, tot weigering
van het aangaan van de overeenkomst door VANHEM zouden hebben geleid;
(d) de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is; of
(e) In geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of
gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Klant.
11.4 Voorts is VANHEM gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid van VANHEM kan worden gevergd.
11.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van VANHEM op de Klant
onmiddellijk opeisbaar. Indien VANHEM tot opschorting van haar verplichtingen of ontbinding van
de overeenkomst overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot enige schadevergoeding of
garantie, zulks onverminderd de aan VANHEM verder toekomende rechten.
11.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VANHEM, zal VANHEM in overleg met
de Klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de
opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
VANHEM extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht.
De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij
VANHEM anders aangeeft.
Artikel 12 – Overmacht
12.1 Indien VANHEM door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst
(verder) uit te voeren, is VANHEM gerechtigd – zonder enige verplichting tot schadevergoeding en
onverminderd haar verder toekomende rechten – de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor de duur van
de overmachtsituatie op te schorten.
12.2 Van de overmacht is sprake, indien van VANHEM ten gevolge van enige omstandigheid
redelijkerwijs niet (meer) kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt, ook al
was die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar. Van
overmacht is in ieder geval sprake ingeval van oproer, oorlog of oorlogsgevaar, natuurrampen,
werkstakingen bij of boycot van VANHEM of door haar ingeschakelde derden, alsmede ingeval een
door VANHEM ingeschakelde derde zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, ziekte en/of
arbeidsongeschiktheid en/of wanprestatie van medewerkers van VANHEM, en indien enige
dwingendrechtelijke overheidsregeling het (verder) uitvoeren van de werkzaamheden
onmogelijk maakt.
12.3 De Klant is te allen tijde gehouden, ongeacht over de overmachtsituatie zich aan de zijde van
VANHEM of aan de zijde van de Klant voordoet, de uit hoofde van de overeenkomst aan
VANHEM verschuldigde vergoedingen te voldoen.
Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 VANHEM geeft geen enkele garantie, van welke aard of omvang dan ook, met betrekking tot de
resultaten van haar werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst. Meer in het bijzonder kan
VANHEM niet garanderen dat:
(a) met betrekking tot de dienst Factuurcontrole: de door Leverancier(s), Regionaal
Netbeheerders en/of Meetbedrijven aan de Klant in rekening gebrachte dan wel aan de
Klant te betalen bedragen ter zake van Energieovereenkomsten juist en volledig zijn;
(b) met betrekking tot de dienst Inkoopadvisering: de door of namens de Klant afgesloten
Energieovereenkomsten de meest voordelige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt
bieden; en
(c) met betrekking tot de dienst Verkoopadvisering: de door of namens de Klant afgesloten
Energieovereenkomsten de meest gunstige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt
bieden,
13.2 Aan door VANHEM aan de Klant verstrekte berekeningen met betrekking tot de door de Klant te
betalen of te ontvangen bedragen ter zake van Energieovereenkomsten kunnen geen rechten
worden ontleend, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 3.
13.3 VANHEM is tot niet meer verplicht dan zich ervoor in te spannen dat haar medewerker(s) naar
beste weten en kunnen met inachtneming van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop in de
gegeven situatie mocht worden gerekend, uitvoering geeft/geven aan de werkzaamheden uit
hoofde van de overeenkomst.
13.4 VANHEM is jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van enige
tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door de Klant, haar werknemers,
ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde derden, behoudens indien de schade die het
gevolg is van de opzet of grove schuld van VANHEM.
13.5 VANHEM is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende)
kosten, indirecte schade of indirect verlies en schade aan derde of welke andere gevolgschade
dan ook.
13.6 De Klant vrijwaart VANHEM ter zake van alle vorderingen van derden, die met de overeenkomst en
eventueel in het kader van de overeenkomst opgezegde, beëindigde en/of tot stand gekomen
Energieovereenkomsten samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen
(inclusief de kosten van rechtsbijstand).
13.7 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde zal in geen geval de
aansprakelijkheid van VANHEM verder strekken dan driemaal het bedrag van de vergoedingen, die
de Klant ter zake van de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst aan VANHEM
verschuldigd is.
Artikel 14 – Toepasselijk recht; bevoegde rechter
14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Ingeval van geschillen omtrent de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan
het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen met uitsluiting van iedere rechter worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij VANHEM er de voorkeur aan geeft
zich aan het oordeel van een andere bevoegde Nederlandse rechter te onderwerpen.